Powołanie i zebranie Komitetu Sterującego Konferencji CMM

Szanowni Państwo,

uchwałą nr 8/2020 Zarządu PTMKM został powołany Komitet Sterujący Konferencji Computer Methods in Mechanics (KSK CMM) stanowiący organ doradczy Zarządu PTMKM, którego celem będzie nadzorowanie organizacji kolejnych konferencji CMM. Kadencja KSK CMM wynosi 4 lata począwszy od połowy okresu między dwoma konferencjami CMM. W skład KSK na pierwszą kadencję uchwałą Zarządu PTMKM nr 11/2020 zostali powołani prof. Tadeusz Burczyński, prof. Michał Kleiber, prof. Ewa Majchrzak i prof. Janusz Orkisz. Ponadto na podstawie Regulaminu KSK CMM w jego skład weszli Jerzy Rojek i Mieczysław Kuczma z tytułu i na czas pełnienia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu PTMKM.

W dniu 18 września 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się zebranie Komitetu Sterującego Konferencji CMM, na którym na Przewodniczącego KSK CMM wybrano prof. Tadeusza Burczyńskiego, a na Zastępcę Przewodniczącego prof. Mieczysława Kuczmę. W zebraniu uczestniczył również prof. Ryszard Buczkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego następnej konferencji CMM planowanej pierwotnie na 12-17.09.2021 i mającej się odbyć w Świnoujściu. Omówiono zaawansowanie spraw organizacyjnych konferencji. Funkcję Przewodniczącego Konferencji ma pełnić prof. Michał Kleiber. Na zebraniu dokonano wyboru Przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji CMM 2021. Na funkcję tę jednomyślnie wybrano prof. Tadeusza Burczyńskiego. Stwierdzono, że z powodu pandemii organizacja konferencji CMM w założonym terminie jest niemożliwa, w związku z tym zgłoszono propozycję przesunięcia konferencji na późniejszy termin. Nowym terminem konferencji CMM zaproponowanym przez organizatorów jest 15-18 maja 2022 roku.