Nagroda PTMKM


REGULAMIN
przyznawania Nagrody PTMKM

 1. Podstawą niniejszego Regulaminu jest uchwała nr 1/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki z dnia 07.01.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody PTMKM i ustanowieniu dwóch kategorii Nagrody PTMKM:

  a) kategoria za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach,

  b) kategoria za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki.

 2. Konkurs o Nagrodę PTMKM w obu kategoriach odbywa się corocznie. Nagroda ma charakter honorowy, jej uroczyste wręczenie odbywa się podczas najbliższej konferencji CMM.

 3. Członkowie PTMKM mogą zgłaszać do konkursu o Nagrodę swoje prace autorskie lub współautorskie zawierające rozwiązanie problemu w zakresie mechaniki, również w kontekście interdyscyplinarnym, w terminie do 28 lutego roku następnego po roku ukazania się zgłaszanej publikacji. Zgłaszane prace należy przesłać w wersji papierowej na pocztowy adres aktualnego Zarządu PTMKM oraz udostępnić ich elektroniczną wersję drogą elektroniczną na adres towarzystwo@ptmkm.pl. W przypadku niemożności udostępnienia wersji elektronicznej należy przesłać cztery dodatkowe egzemplarze wersji papierowej. W przypadku prac współautorskich należy załączyć oświadczenie każdego z współautorów, że wyraża zgodę na zgłoszenie pracy do konkursu o Nagrodę.

 4. W przypadku prac zgłaszanych w kategorii za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki należy dołączyć jednostronicowe uzasadnienie zawierające przedstawienie rozwiązywanego zagadnienia i opis jego rozwiązania z podkreśleniem jego oryginalności.

 5. Przewodniczący PTMKM powołuje komisję do oceny prac nadesłanych do konkursu. Zarząd PTMKM zatwierdza uchwałą decyzję komisji.

 6. Podstawowymi kryteriami oceny prac zgłoszonych do Nagrody są ważność i złożoność rozwiązanego problemu oraz oryginalność rozwiązania.

 7. W przypadku braku prac odpowiadających wymogom Nagroda może nie zostać przyznana.

 8. Dokumentacja dotycząca przyznania Nagrody PTMKM archiwizowana i przechowywana jest przez Zarząd PTMKM.

Przewodniczący PTMKM
Jerzy Rojek