Cele PTMKM

PTMKM zostało założone 6 maja 1991r. z inicjatywy: L. Demkowicza, M. Kleibera, T. Liszki, J. Orkisza i Z. Waszczyszyna.

Celem Stowarzyszenia jest:
krzewienie i popieranie badań naukowych i zastosowań praktycznych na polu metod komputerowych szeroko pojętej mechaniki, a także umożliwianie wymiany myśli pomiędzy wszystkimi dziedzinami nauki i techniki związanymi z tą dyscypliną. W swojej działalności, Stowarzyszenie współpracuje z International Association for Computational Mechanics (IACM) i European Community on Computational Methods in Applied Science (ECCOMAS), przy których jest afiliowane. Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji polskich organizacji o podobnym profilu, a w szczególności Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS).
(Statut PTMKM, §8)


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, odczytów, seminariów, kursów, szkoleń oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
2. prowadzenie serwisu elektronicznego Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki zawierającego informacje o działalności Stowarzyszenia,
3. współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania,
4. przyznawanie Medalu Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki im. O.C. Zienkiewicza za wybitne osiągnięcia w rozwoju metod komputerowych. Medale przyznawane są przez Kapitułę Medalu. Procedura przyznawania Medalu określona jest Regulaminem opracowanym przez Zarząd Stowarzyszenia.
(Statut PTMKM, §9)