Statut

Statut Towarzystwa został uchwalony podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, dn. 9 września 2015 roku.


STATUT
Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki

Postanowienia ogólne

§1

Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki zwane dalej „Stowarzyszeniem” ma osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim to Polish Association for Computational Mechanics. Stowarzyszenie może używać skrótu PTMKM lub PACM.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z poszanowaniem przepisów prawnych tam obowiązujących.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym profilu, z możliwością łączenia się na zasadach równości ze stowarzyszeniami w innych krajach o takim samym profilu działania.

§6

Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna ogółu członków.

§7

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

§8

Celem Stowarzyszenia jest:
krzewienie i popieranie badań naukowych i zastosowań praktycznych na polu metod komputerowych szeroko pojętej mechaniki, a także umożliwianie wymiany myśli pomiędzy wszystkimi dziedzinami nauki i techniki związanymi z tą dyscypliną. W swojej działalności, Stowarzyszenie współpracuje z International Association for Computational Mechanics (IACM) i European Community on Computational Methods in Applied Science (ECCOMAS), przy których jest afiliowane. Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji polskich organizacji o podobnym profilu, a w szczególności Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS).

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, odczytów, seminariów, kursów, szkoleń oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
2. prowadzenie serwisu elektronicznego Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki zawierającego informacje o działalności Stowarzyszenia,
3. współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania,
4. przyznawanie Medalu Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki im. O.C. Zienkiewicza za wybitne osiągnięcia w rozwoju metod komputerowych. Medale przyznawane są przez Kapitułę Medalu. Procedura przyznawania Medalu określona jest Regulaminem opracowanym przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu

§10

Rozróżnia się następujące rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu:
1. członek zwyczajny,
2. członek honorowy,
3. członek wspierający.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia

§11

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, których praca lub zainteresowania wiążą się z metodami komputerowymi mechaniki.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi lub honorowymi Stowarzyszenia.
4. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka zwyczajnego lub wspierającego, za-pada większością co najmniej 2/3 głosów Zarządu przy kworum ponad 50% składu, z zachowaniem postanowienia § 13.2.
5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo do brania udziału w konferencjach, kursach, odczytach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) prawo do korzystania ze zniżek (wydawnictwa, uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie, itp.) przewidzianych dla członków Stowarzyszenia,
d) prawo do zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością,
e) prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu.
6. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące obowiązki:
a) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz popierania tych prac w zakresie określonym celami Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi Stowarzyszenia

§12

1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w zakresie rozwoju metod komputerowych mechaniki lub dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na podstawie wniosku dwóch członków wprowadzających będących członkami zwyczajnymi lub honorowymi Stowarzyszenia lub wniosku Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie nadania lub pozbawienia członkostwa honorowego zapada większością co najmniej 2/3 głosów przy kworum określonym w § 23.3-4.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek oraz brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, poza tym mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

Członkowie wspierający Stowarzyszenia

§13

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, których praca lub zainteresowania wiążą się z metodami komputerowymi mechaniki, a także osoby prawne o profilu działania związanym z metodami komputerowymi mechaniki, które podzielają cele Stowarzyszenia oraz wspomagają je organizacyjnie i finansowo. Zasady przyjmowania członków wspierających Stowarzyszenia są takie same jak dla członków zwyczajnych.
2. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Wysokość składek członkowskich jest ustalana indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z członkiem wspierającym.

Ustanie członkostwa

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
2. śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, lub pozbawienia praw publicznych,
3. w przypadku członka wspierającego, będącego osobą prawną – utraty osobowości prawnej,
4. wykluczenia członka.

§15

Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
2. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
4. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 2 lata i trwającego z tego powodu zawieszenia w prawach członkowskich przez okres minimum 1 roku.

§16

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§17

Zawieszenie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu w przypadku nieopłacenia składek przez okres minimum 2 lat. Przed podjęciem uchwały Zarząd wzywa członka do opłacenia zaległych składek i umożliwia mu złożenie pisemnych wyjaśnień. Zawieszenie zostaje anulowane uchwałą Zarządu po opłaceniu zaległych składek lub w przypadku, gdy Zarząd stwierdzi, że nieopłacanie składek miało miejsce z ważnych przyczyn.

§18

Od uchwał Zarządu, o których mowa w § 16 i 17 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie trzech miesięcy od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Władze Stowarzyszenia

§19

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§20

1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa przez okres między dwoma kolejnymi zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Członków, nie dłużej jednak niż 3 lata.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy spełnieniu wymogu kworum ponad 50% uprawnionych. W przypadku, gdy liczba głosów „za” jest równa liczbie głosów „przeciw” decyduje głos przewodniczącego odpowiedniego organu władzy Stowarzyszenia.
3. Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia swoje funkcje pełnią honorowo.
4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w przypadku ustania jego członkostwa, rezygnacji z funkcji, odwołania przez Walne Zebranie Członków. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz, o ile uchwała Walnego Zebrania Członków nie wskaże innego terminu.
5. W razie zdekompletowania ilościowego ponad 50% składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trak-cie trwania kadencji, przewodniczący zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających drogą elektroniczną nie później niż 2 miesiące od daty zaistnienia zdekompletowania.
6. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia drogą głosowania elektronicznego mogą być podjęte uchwały będące w kompetencji Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
7. Sposób przeprowadzania głosowania elektronicznego określa Ordynacja wyborcza do władz Stowarzyszenia i Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków. Zastosowana procedura informatyczna musi spełniać warunki skutecznego powiadomienia o terminie i sposobie głosowania,
poufności i jednokrotności oddania głosu przez osobę uprawnioną oraz dokumentacji wyników głosowania.
8. Dla ważności głosowania elektronicznego liczba nadesłanych terminowo głosów nie może być mniejsza niż połowa liczby członków uprawnionych do głosowania.
9. W razie niespełnienia tego warunku należy powtórzyć głosowanie w terminie do 1 miesiąca.
Podjęcie uchwały w drugim terminie, następuje bez względu na liczbę terminowo oddanych głosów.

Walne Zebranie Członków

§21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co dwa lata, zwykle podczas cyklicznej konferencji Computer Methods in Mechanics (CMM) i ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

§22

Do obowiązków i kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności w okresie minionym od ostatniego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6. uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Ze-brania Członków, które obowiązują aż do czasu uchwalenia zmiany tych dokumentów;
7. wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia, a także wybór członków Komisji Rewizyjnej,
8. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
9. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu,
12. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

§23

1. O dacie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków.
2. Podaje się dwa terminy Walnego Zebrania Członków, drugi o 30 minut później niż pierwszy.
3. Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków wymagane jest kworum ponad 50% w pierwszym terminie.
4. W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy tego Statutu stanowią inaczej.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków, nie później niż 6 miesięcy od chwili wpłynięcia takiego wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd Stowarzyszenia

§25

1. Zarząd składa się z czterech do ośmiu członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od dwóch do sześciu członków Zarządu wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Ze swojego grona Zarząd wybiera sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia oraz, w razie potrzeby, ich zastępców.
3. Zebrania Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Zebrania Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§26

Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez przewodniczącego lub upoważnionego uchwałą Zarządu wiceprzewodniczącego,
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych oraz wspierających,
5. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
6. ustalanie tymczasowej siedziby Zarządu i adresu do korespondencji,
7. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
8. uchwalenie okresowych planów działania,
9. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
11. ustalanie wysokości i terminu wpłaty składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§27

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch do trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Członkostwa w Komisji nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

§28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

§29

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia

§30

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§31

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1. składek członkowskich opłacanych w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia,
2. subwencji i dotacji,
3. darowizn,
4. zapisów i spadków,
5. dochodów z wydawnictw, organizacji konferencji, sympozjów, szkół i innych przedsięwzięć Stowarzyszenia przewidzianych w Statucie.

§32

Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym mogą to być albo przewodniczący i jeden inny członek Zarządu albo wiceprzewodniczący, upoważniony pisemnie przez przewodniczącego, i skarbnik.

§33

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

Uchwałę w przedmiocie zmiany lub przyjęcia nowego Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

§35

Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w przedmiocie majątku Stowarzyszenia, w szczególności określając cele, na które ma on być przeznaczony.

§36

Powyższe uchwały mogą także zostać przyjęte większością co najmniej 2/3 głosów przy udziale ponad połowy uprawnionych do głosowania, w trybie głosowania elektronicznego zgodnie z § 20.7.


Tekst dokumentu poniżej