Konkurs w trakcie konferencji CMM

Regulamin konkursu o Nagrodę im. Jana Szmeltera dla młodych naukowców na najlepszy referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice – CMM

I. Informacje ogólne
1. Celem konkursu dla młodych naukowców na najlepszy referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice CMM im. Jana Szmeltera, nazywanego dalej Konkursem, jest promowanie młodych naukowców zajmujących się metodami obliczeniowymi w mechanice.
2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
3. Konkurs organizowany jest podczas Międzynarodowej Konferencji Metody komputerowe w mechanice CMM, nazywanej dalej CMM. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
a) nie ukończyła 30 roku życia w pierwszym dniu miesiąca, w którym odbywa się konferencja,
b) jest uczestnikiem konferencji CMM w danym roku,
c) osobiście wygłosiła oceniany referat na konferencji CMM.
2. W konkursie mogą być oceniane referaty, które nie zostały wcześniej opublikowane, i do których przysługują uczestnikowi Konkursu i ewentualnym współautorom nieograniczone prawa autorskie.
3. Lista uczestników Konkursu tworzona jest na podstawie ich deklaracji w systemie rejestracji uczestników konferencji CMM.
4. Uczestnik konkursu jest oceniany na podstawie jednego, wskazanego przez siebie, referatu.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy 15, Komisja Konkursowa na podstawie streszczeń wybiera 15 prac, które będą oceniane w trakcie konferencji CMM. Każdy z członków Komisji Konkursowej przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej listę proponowanych 15 prac do Sekretarza. Sekretarz na tej podstawie tworzy listę rankingową Uczestników Konkursu a następnie listę Uczestników Konkursu ocenianych w trakcie konferencji CMM.

III. Komisja konkursowa
1. Referaty konkursowe podlegają ocenie Komisji Konkursowej, nazywanej dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Sekretarz i członkowie Komisji.
3. Przewodniczący i Sekretarz Komisji są wybierani przez Zarząd PTMKM.
4. Komisję stanowią uczestnicy konferencji wybrani przez Zarząd PTMKM w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji spośród osób, które nie są współautorami ocenianych referatów.
5. Liczba członków Komisji wynosi co najmniej siedem osób i zależy od liczby ocenianych referatów.
6. Kandydaci na członków Komisji otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej prośbę o zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji i stają się jej członkami po przesłaniu swojej zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Skład Komisji zostaje wybrany na 14 dni przed pierwszym dniem konferencji i podany na stronie internetowej konferencji CMM.

IV. Przebieg konkursu
1. Przewodniczący i Sekretarz Komisji na podstawie listy ocenianych referatów oraz programu konferencji w tygodniu poprzedzającym konferencję przydzielają członkom Komisji uczestników Konkursu, których oni mają obowiązek ocenić. Przydział uczestników Konkursu poszczególnym członkom Komisji odbywa się według następujących zasad:
a) oceniany uczestnik nie może być pracownikiem tej samej jednostki naukowej co osoba oceniająca,
b) oceniający nie może być współautorem ocenianego referatu,
c) jeden członek Komisji otrzymuje do oceny co najwyżej 5 referatów,
d) każdy z referatów jest oceniany przynajmniej przez cztery osoby,
e) członek Komisji ma możliwość uczestnictwa w sesji, podczas której będzie referowana oceniana praca.
2. Lista osób, przydzielonych członkowi Komisji do oceny, wraz z tekstem streszczeń prac, terminami ich prezentacji oraz arkuszami ocen jest dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego konferencję.
3. Członkowie Komisji mogą prosić o zmianę ocenianych uczestników konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio na konferencji, ale nie później niż dwa dni przed terminem ocenianej prezentacji.
4. W przypadku rezygnacji z oceny referatu przez członka Komisji, Przewodniczący osobiście dokonuje oceny pracy lub wyznacza innego członka Komisji, o czym informuje go w trakcie konferencji CMM.
5. Referaty są oceniane według następujących kryteriów:
a) liczba autorów,
b) poziom wystąpienia w trakcie konferencji CMM,
c) poprawność wybranych metod badawczych,
d) wartość naukowa pracy,
e) wartość praktyczna pracy i uzyskanych wyników w nauce lub przemyśle,
f) poziom prezentacji graficznej w trakcie konferencji CMM
g) zgodność referatu z tematyką konferencji CMM.
6. Każdy z członków Komisji dokonuje oceny przydzielonych mu referatów na podstawie prezentacji w trakcie konferencji zgodnie z punktacją zamieszczoną w arkuszu oceny (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
7. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje na posiedzeniu Komisji w ostatnim dniu konferencji na podstawie wyników zamieszczonych w arkuszach ocen oraz dyskusji oceniającej prace.
8. Sekretarz na podstawie arkuszy ocen, otrzymanych od członków Komisji, opracowuje zestawienie, które zawiera imiona i nazwiska autorów pracy oraz średnie arytmetyczne liczby punktów, uzyskanych przez poszczególnych uczestników Konkursu.
9. Zestawienie ma zawierać listę osób w kolejności według sumarycznej liczby uzyskanych punktów, tzn. od największej do najmniejszej liczby punktów. Na podstawie tego zestawiania są wyłaniani laureaci:
a) Laureat I miejsca – pierwsze miejsce na zestawieniu,
b) Laureat II miejsca – drugie miejsce na zestawieniu,
c) Laureat III miejsca – trzecie miejsce na zestawieniu.
10. Komisja może nagrodzić uczestnika konkursu wyróżnieniem.
11. Wyróżnienie może być przyznane osobie, która uzyskała co najmniej połowę liczby punktów Laureata I miejsca i jej praca ma znaczącą wartość naukową.

V. Laureaci i nagrody
1. W drodze konkursu wybranych zostaje maksymalnie czterech laureatów konkursu, którzy otrzymują I miejsce, II miejsce, III miejsce i/lub ewentualnie maksymalnie trzy wyróżnienia w Konkursie im. Jana Szmeltera dla młodych naukowców na najlepszy referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice CMM. Nagrodami w Konkursie są:
a) dyplomy za I miejsce, II miejsce, III miejsce i ewentualnie wyróżnienie w Konkursie im. Jana Szmeltera dla młodych naukowców na najlepszy referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice CMM,
b) nagrody rzeczowe.
2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zamknięcia konferencji CMM.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości także za pośrednictwem strony internetowej PTMKM.

VI. Postanowienia końcowe
1. Decyzja Komisji o wyborze laureatów Konkursu jest ostateczna.
2. W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 prac na Konkurs, nie jest on organizowany, o czym Przewodniczący zawiadamia Przewodniczącego PTMKM.
3. Pulę nagród zapewnia Komitet Organizacyjny.

Przewodniczący PTMKM
prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek

Warszawa, 16.12.2021r.